Long noncoding RNA RFPL1S-202 inhibits ovarian cancer progression by downregulating the IFN/STAT1 signaling

Publication date: Available online 24 November 2022

Source: Experimental Cell Research

Author(s): Siyu Liu, Xiyi Chen, Ke Huang, Xueyou Xiong, Yaqian Shi, Xusu Wang, Xinxing Pan, Yu Cong, Yu Sun, Lili Ge, Juan Xu, Xuemei Jia