MCPIP1 promotes cell proliferation, migration and angiogenesis of glioma via VEGFA-mediated ERK pathway

Publication date: Available online 22 June 2022

Source: Experimental Cell Research

Author(s): Rui Wang, Shuaichen Sun, Zizhuo Wang, Xiaoxiang Xu, Tao Jiang, Huanzhong Liu, Xiaohui Li, Zhenhua Ren